Logo Terpstra

Stuur me een bericht

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hypnotherapie Terpstra

In de Algemene Voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van gratis of betaalde Diensten bij Hypnotherapie Terpstra. Wel officieel, maar gewoon belangrijk voor de transparantie en duidelijkheid. Dan weten we allebei waar we aan toe zijn. Op alle Aanbiedingen en Diensten van Hypnotherapie Terpstra zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de eenmanszaak Hypnotherapie Terpstra, gevestigd aan de Van der Vegtestraat 103, 7201 BE, te Zutphen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62167138.
In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met Deelnemer of Cliënt: de natuurlijke persoon of de organisatie die een dienst van Hypnotherapie Terpstra afneemt.
In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met Diensten: alle door Hypnotherapie Terpstra aangeboden diensten zoals e-books, inspiratiemails, live en online workshops, live en online programma’s en online of live coaching op gebied van Hypnotherapie, coaching en nevenactiviteiten

Om misverstanden te voorkomen is het nodig om voorafgaand aan het afnemen van Diensten van Hypnotherapie Terpstra deze Algemene Voorwaarden te lezen.

Afspraken
Afspraken voor sessies kunnen online of telefonisch gemaakt worden en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hypnotherapie Terpstra behoudt zich het recht voor om afspraken te weigeren en zal dit in dat geval met onderbouwing aan desbetreffende Cliënt mededelen.
Annulering
Kosteloze annulering van deelname aan online of live trainingen en/of workshops is uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na aanmelding. De Deelnemer ontvangt in dat geval het volledige aankoopbedrag terug. Wanneer de Dienst reeds is afgenomen vervalt het recht op annulering en restitutie.
Annulering van gemaakte afspraken voor online of live sessies of behandelingen kan uitsluitend tot uiterlijk 48 uur voor de geplande dag en tijdstip van de afspraak. Bij niet tijdige annulering, of bij het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd, zullen de reguliere kosten hiervoor bij de Cliënt in rekening gebracht worden.
Indien een Cliënt herhaaldelijk steeds net 48 uur voor de geplande sessie annuleert, (zonder aannemelijke opgaaf van reden), behoudt Hypnotherapie Terpstra zich het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen.
Indien door overmacht, en op initiatief van Hypnotherapie Terpstra, een gemaakte afspraak niet door kan gaan, of een afgenomen Dienst niet kan worden geleverd, dan zorgt Hypnotherapie Terpstra voor een passend alternatief. In het geval dat dit tot gevolg heeft dat de datum, tijd of locatie van een evenement wordt gewijzigd, stelt Hypnotherapie Terpstra de Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte. Het wijzigen van afspraken of evenementen door Hypnotherapie Terpstra geeft geen recht op restitutie aan de Deelnemer.

Ontbinding
Het is mogelijk om losse sessies te boeken bij Hypnotherapie Terpstra. In dit geval geldt een overeenkomst voor de duur van één sessie. Mocht een cliënt daarna een nieuwe sessie willen boeken, dan is dat uiteraard mogelijk. De agenda van Hypnotherapie Terpstra is hierbij leidend ten aanzien van de mogelijkheid daartoe. Als een cliënt een sessie heeft afgenomen geeft dat de cliënt geen recht op een nieuwe afspraak binnen een bepaalde termijn.
Hypnotherapie Terpstra zal nieuwe cliënten bij de intake op de hoogte brengen van de boekingstermijn voor een afspraak (waarbij de agenda van Hypnotherapie Terpstra leidend is). Hypnotherapie Terpstra zal een nieuwe cliënt ook aangeven dat als hij meerdere sessies af wenst te nemen, wat daarvoor de gemiddelde wachttijd is. De cliënt krijgt de mogelijkheid meerdere sessie te reserveren. Pas na betaling wordt de reservering omgezet in een boeking.
Indien meerdere sessies gereserveerd zijn, maar betaling per sessie geschiedt, (de sessies zijn nog niet voor aanvang alle betaald), dan geldt dat zowel de cliënt als Hypnotherapie Terpstra gerechtigd zijn om het voornemen te kunnen en mogen uiten om vervolgsessies niet meer plaats te laten vinden. Hypnotherapie Terpstra zal dit met redenen omkleden.
Indien de cliënt een pakket (meerdere sessies) afgesloten heeft en deze vóór aanvang betaald heeft, dan geldt een behandelovereenkomst. Voor de behandeling gelden de volgende voorwaarden:
– Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
– Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Hierbij wordt geen restitutie verleend.
– Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van Hypnotherapie Terpstra in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop de cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van Hypnotherapie Terpstra te beëindigen.
– De behandeling door Hypnotherapie Terpstra kan eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet, of de cliënt onvoldoende medewerking verleent. De therapeut zal dit met redenen omkleden. – Indien Hypnotherapie Terpstra de behandeling beëindigd wordt restitutie verleend naar het aantal sessies dat geboekt en betaald staat.

Tarieven
De tarieven van sessies en/of programma’s worden óf gecommuniceerd op de website en/óf tijdens de intake duidelijk gecommuniceerd. Hypnotherapie Terpstra kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
Hypnotherapie Terpstra werkt met betaling vooraf. Indien een pakket (meerdere sessies) overeengekomen is, zal de Cliënt daarvan ongeveer 10 dagen voor aanvang, maar minimaal een week van tevoren een factuur ontvangen en Cliënt zal deze minstens 24 uur voor aanvang van de sessie voldoen. Indien gewenst kan de Cliënt ook per sessie betalen. Ook dan ontvangt de Cliënt minimaal een week van tevoren een factuur en geschiedt betaling 24 uur voor aanvang van de sessie. Door middel van betaling wordt de besproken tijd ook officieel geboekt in de agenda van Hypnotherapie Terpstra. Tot aan het moment van betaling geldt de status van reservering in de agenda van Hypnotherapie Terpstra. Hieraan kan de Cliënt geen rechten ontlenen, zolang er niet is betaald.
In het geval dat betaling niet tijdig plaatsvindt, behoudt Hypnotherapie Terpstra zich het recht voor de afspraak te annuleren. Na ontvangst van de betaling zal dan een nieuwe afspraak ingepland worden.

Vergoedingen
De Diensten van Hypnotherapie Terpstra vallen niet onder de zorgkostenvergoeding, ook al is hypnotherapie onderdeel van alternatieve en/of complementaire en/of preventieve behandeling. Programma’s en alle onderdelen, die deel uitmaken van de door Hypnotherapie Terpstra aangeboden Diensten zijn bedoeld voor je persoonlijke ontwikkeling. Elke handeling die je verricht naar aanleiding van het afnemen van deze Diensten zijn je eigen verantwoordelijkheid. Hypnotherapie Terpstra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor consequenties en resultaten. Het doel van de Diensten is om je bewust te maken van de mogelijkheden die je zelf hebt om positieve veranderingen te realiseren in je eigen leven. Hypnotherapie Terpstra geeft geen garanties over resultaten. Resultaten behalen zijn het gevolg van toewijding aan je doelen, volledige eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen voor het oplossen van je problemen en/of belemmeringen, persoonlijke ontwikkeling, doorzettingsvermogen, inspanning leveren en acties ondernemen. Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Er is geen therapeut die het eindresultaat kan garanderen, net zo min als een arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut garanties kan geven over zijn/ haar behandelingen. Om die reden zou het geven van garanties over resultaten niet alleen onjuist zijn maar ook oneerlijk en onethisch. Hypnotherapie Terpstra garandeert de Cliënt de inspanningsverplichting om de Cliënt, naar beste kunnen en weten, zo goed mogelijk te helpen en handelt daarbij met de grootst mogelijke integriteit. Programma’s van Hypnotherapie Terpstra zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandelingen.

Betwisting
Cliënten van Hypnotherapie Terpstra behalen geweldige en zeer bevredigende resultaten. In het geval van ontevredenheid van de Cliënt over de gebruikte methoden en/of resultaten dan is verhaal niet mogelijk. Alle door Hypnotherapie Terpstra aangeboden Diensten betreft een samenwerking tussen Cliënt en Hypnotherapie Terpstra. Resultaten zijn hierdoor sterk afhankelijk van de toewijding, motivatie en inspanning van de Cliënt.

Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen Hypnotherapie Terpstra en Cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De Cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld. De sessies kunnen worden opgenomen door middel van video en/of audio opname. Geen van deze opnames zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de cliënt.

Medisch advies
Hypnotherapie Terpstra, daarbij inbegrepen eventuele derde partijen die handelen in opdracht van Hypnotherapie Terpstra, is geen arts, psycholoog of psychiater en geeft daarom geen medisch advies en schrijft geen medicatie voor. In geval dat de Cliënt lichamelijke of mentale gezondheidsproblemen heeft, onder behandeling of toezicht van een medisch of specialist staat of medicatie gebruikt dan dient de Cliënt te allen tijde zelf vooraf medisch advies in te winnen of deelname aan Diensten en/of sessies van Hypnotherapie Terpstra verantwoord is. Afname van – en deelname aan- Diensten en/of sessies van Hypnotherapie Terpstra is geheel op eigen risico en verantwoording. Alle therapieën zijn gebaseerd op bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes voor Hypnotherapie, coaching en energetische therapie.

Aansprakelijkheid
Hypnotherapie Terpstra spant zich ervoor in om deelname aan alle Diensten op een zo prettige en veilig mogelijke manier te laten verlopen voor de Deelnemer/ Cliënt. In geval van schade is Hypnotherapie Terpstra alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Hypnotherapie Terpstra zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Hypnotherapie Terpstra is verzekerd. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en/of schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Hypnotherapie Terpstra, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Hypnotherapie Terpstra is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een (groeps)sessie, workshop of masterclass. Hypnotherapie Terpstra aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schadevergoeding aan Deelnemers en/ of Cliënten aan haar programma’s en/of sessies. Uitsluitend indien sprake is van grove, verwijtbare tekortkomingen, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Hypnotherapie Terpstra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de zijde van de Deelnemer welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de sessie of Programma bij de Deelnemer aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze Algemene Voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

Copyright
Alle programma’s en de daarbij behorende werkboeken, video’s, audiobestanden, e-books en overige materialen zijn uitsluitend bedoeld voor de gebruiker die het programma of de producten heeft aangekocht en/of zich met zijn persoonlijke contactgegevens heeft aangemeld voor ontvangst van gratis of betaald materiaal en/of heeft deelgenomen aan een persoonlijke sessie . Het is niet toegestaan om de inhoud van Hypnotherapie Terpstra programma’s of bestanden -of delen daarvan- te verspreiden of te kopiëren of op een zodanige manier te gebruiken waarvan je met gezond verstand kunt inschatten dat dit niet de bedoeling is. Als gebruiker van de materialen en/of deelnemer aan een programma stem je er automatisch mee in dat overtreding hiervan tot direct opeisbare schadevergoeding en/of juridische gevolgen zal leiden. Ik werk met veel plezier aan mijn website en het samenstellen van (online) programma’s. In het schrijven van programma’s, e-books, werkboeken, blogs en andere content steek ik veel tijd en energie. Ik steek ook veel tijd, geld en energie in het volgen van opleidingen en persoonlijke ontwikkeling en deel mijn kennis graag met je. Daarom is het niet de bedoeling dat je zomaar inhoud van deze website en/of mijn programma’s en/of mijn sessies kopieert en gebruikt en/ of verspreidt.